ค้นคว้า...น่ารู้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมาชิกในกลุ่ม

1. นางสาวรุ่งทิวา  เลี้ยวไธสง  (เฟิร์น)
รหัสนักศึกษา 574101036
ค.บ 1 ภาษาไทย
  2. นางสาววัชริญญา  พิมพ์ประชา  (แจน)
รหัสนักศึกษา 574101037
ค.บ 1 ภาษาไทย
3.นางสาวภารดี  ต้องเดช  (แบม)
รหัสนักศึกษา 574101039
ค.บ 1 ภาษาไทย
4.นางสาวศิรินันท์   แสนสุข  (ปาหนัน)
รหัสนักศึกษา 574101036
ค.บ 1 ภาษาไทย
5.นางสาวชไมพร   จันทร   (หนิง)
รหัสนักศึกษา 574101029
ค.บ 1 ภาษาไทย