ค้นคว้า...น่ารู้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที =IT (อังกฤษinformation technology: IT) คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูล [1] ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับธุรกิจหนึ่งหรือองค์การอื่น ๆ [2] ศัพท์นี้โดยปกติก็ใช้แทนความหมายของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และยังรวมไปถึงเทคโนโลยีการกระจายสารสนเทศอย่างอื่นด้วยเช่น

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมาชิกในกลุ่ม

1. นางสาวรุ่งทิวา  เลี้ยวไธสง  (เฟิร์น)
รหัสนักศึกษา 574101036
ค.บ 1 ภาษาไทย
  2. นางสาววัชริญญา  พิมพ์ประชา  (แจน)
รหัสนักศึกษา 574101037
ค.บ 1 ภาษาไทย
3.นางสาวภารดี  ต้องเดช  (แบม)
รหัสนักศึกษา 574101039
ค.บ 1 ภาษาไทย
4.นางสาวศิรินันท์   แสนสุข  (ปาหนัน)
รหัสนักศึกษา 574101036
ค.บ 1 ภาษาไทย
5.นางสาวชไมพร   จันทร   (หนิง)
รหัสนักศึกษา 574101029
ค.บ 1 ภาษาไทย